• https://www.facebook.com/aft.havalandirma/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905386310850
  • https://twitter.com/aftbaca
  • https://www.instagram.com/aftbaca/
  • https://www.youtube.com/watch?v=fRmaMOwvZ4U

Havalandırma Baca ve Davlumbaz Sistemleri

0538 631 08 50 (aramak için tıkla)

Baca Ve Havalandırma sistemleri
havalandırma ve baca sistemlerinde hava kanalarıyla bacadan kimyasalların veya dumanın çıkması sağlanmış olur
Davlumbaz
Endüstriyel davlumbazlar genel olarak restoran lokanta kafelerde ızgara yapılan toz emiş sistemlerinde ızgaracılarda çıkan gazın kimyasalların ve tozun toplanılarak havalandırma veya baca ya yönlendirilmesini sağlayan malzemeye endüstriyel davlumbaz denir
Salyangoz Fan
Salyangoz tipi fanlar genel amacı davlumbaz la toplanılan gazların havalandırma ve baca sistemleriyle dışarı atılmasını sağlar salyangoz tipi fanlar genel olarak ısı yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde tercih edilir
Tank Ve Silo İzolasyonu
tank ve silolarda ısı kaybını en aza indirmek için kullanılan sistemlerdir. Taş yünü ve kauçuk gibi malzemelerden izole edilen tank veya silo üzerine alüminyum paslanmaz sac ile kaplanılarak muhafaza edilmiş olur

烟囱

通风烟囱和连帽公司
 桨盒
这些是由不锈钢,镀锌板和低碳钢板制成的单元,可根据需要收集诸如餐厅,餐厅,生产车间和类似区域
中的蒸汽,灰尘,烟气等挥发性气体。 圆形烟道风机 烟囱风扇烟囱风扇 圆形烟囱式风扇通常用于50 m2以下的排烟罩和空间中的通风用途。由于声级处于合理水平,
因此不会产生噪音。风道式风扇的两侧都可以通过与风道相适应的方式用夹具组装
。风扇在各种安装方向上都可以正常工作
。使用油烟囱时,重要的是要安装一个过滤器,我们的风扇可在此分类的不同型号中使用。
Tōngfēng yāncōng hé lián mào gōngsī
 jiǎng hé
zhèxiē shì yóu bu xiù gāng, dù xīn bǎn hé dī tàn gāngbǎn zhì chéng de dānyuán,
kě gēnjù xūyào shōují zhūrú cāntīng, cāntīng,
shēngchǎn chējiān hé lèisì qūyù zhōng de zhēngqì, huīchén, yān qì
děng huīfā xìng qìtǐ. Yuán xíng yān dào fēngjī
yāncōng fēngshàn yāncōng fēngshàn yuán xíng yāncōng shì fēngshàn tōngcháng yòng yú 50 m2 yǐxià de pái yān zhào hé
kōngjiān zhōng de tōngfēng yòngtú. Yóuyú shēng jí chǔyú hélǐ shuǐpíng, yīncǐ bù huì
chǎnshēng zàoyīn. Fēng dào shì fēngshàn de liǎng cè dōu kěyǐ tōngguò yǔ fēng dào
xiāng shìyìng de
fāngshì yòng jiājù zǔzhuāng. Fēngshàn zài gè zhǒng ānzhuāng fāngxiàng shàng dū kěyǐ
zhèngcháng gōngzuò. Shǐyòng yóu yāncōng shí, zhòngyào de shì yào ānzhuāng yīgè guòlǜ
qì,
wǒmen de fēngshàn kě
zài cǐ fēnlèi de bùtóng xínghào zhōng shǐyòng.